Privacyreglement Dichtbij Verloskundigen Helmond

 

Privacy Policy – PDF Download

 

Algemeen:

Dichtbij Verloskundigen Helmond hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens:

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

 

De plichten van Dichtbij Verloskundigen Helmond

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Dichtbij Verloskundigen  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt:
 1. voor zorgverlening;
 2. voor doelmatig beheer en beleid;
 3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • vragen om jou uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;
 • onze medewerkers en studenten binnen Dichtbij Verloskundigen verplichten om vertrouwelijk om te gaan met jou persoonsgegevens;
 • op de hoogte zijn van jou rechten omtrent jou persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren

 

Als praktijk voor verloskunde en echoscopie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jou persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Dichtbij Verloskundigen Helmond

De Plaetse 98 B
5708 ZJ Helmond
0492-504712
info@dichtbij-verloskundigen.nl

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In onze praktijk voor verloskunde en echoscopie kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

 

Je persoonsgegevens worden door onze praktijk voor verloskunde en echoscopie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van jou dossier;
 • het inloggen op jou account;
 • het bijhouden van jou medisch dossier;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • NAW-gegevens;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer van jou en van je partner;
 • gegevens betreffende je gezondheid, de gezondheid en het geslacht van je partner, van evt kinderen van een of beiden van jullie, bepaalde gezondheidsvragen over je familie en die van je partner;
 • de naam en het relatienummer van je zorgverzekeraar;
 • de naam van jou andere zorgverleners;
 • spreektaal;
 • geloofsovertuiging;
 • opleiding, werk en sociale achtergrond van u en uw partner.

 

Verstrekking van jou persoonsgegevens aan derden:

De medewerkers van Dichtbij Verloskundigen hebben de verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jou persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de infectie wet) kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jou gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog).

 

Uitwisseling gegevens:

Dichtbij Verloskundigen wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, huisarts en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.

Aan het begin van de zwangerschap bespreken wij je zwangerschap met een gynaecoloog. Dit is om een gezamenlijk gedragen behandelplan op te stellen en om onnodige consulten te voorkomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en jou behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan jou heeft voorgeschreven, maar ook om evt intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als praktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier:

Als je een nieuwe verloskundige kiest (bijvoorbeeld door verhuizing), is het belangrijk dat deze op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis. Je medische voorgeschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je gevraagd hebt om het dossier over te dragen.

 

Verwerkers:

Wij als praktijk geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met  partijen (verwerkers) waarmee we wel een overeenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jou persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

Dichtbij Verloskundigen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou zelf of van jou kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens:

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van je hebben vastgelegd*. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij, indien gewenst.

*(Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Wij hoeven niet aan dit verzoek te voldoen als er sprake is van of een vermoeden is van een klacht of conflict).

 

Na de geboorte van je kindje hangen wij de geboortekaartjes op in onze wachtkamer. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan vernemen wij dit graag, het kaartje wordt dan niet opgehangen en zodoende niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk.

 

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.  Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jou instellingen en voorkeuren te onthouden. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jou gegevens, zie hiervoor de contactpagina.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt mag je ten alle tijden contact met ons opnemen.